СЕРВИСИ


Зелените површини се уникатни `градби` во процес.
Трајни и убави се онолку – колку што се правилно и навремено одржувани.
Инвестицијата во нивното одгледување се втемелува во нивната монументалност.  Утврдување на здравствената состоjба и кондициja на постојните растенија и зелени површини.

  Расчистување на диво обраснати терени со густа вегетација.

  Поставување и одржување на системи за полевање.

  Пролетно и есенско средување.

  Програми за нега на тревници.

  Целосно сечење или дeлумно кратење на високи и тешко достапни дрвjа

  Третман на живи огради:
кроење ,чистење од суви гранки и лисja,заштита од штетни инсекти и габи и ѓубрење.

  Tретман на садници:
(кроење ,прскање,чистење од суви гранки и лисja,заштита од штетни инсекти и габи и ѓубрење.

  Садење, пресадување, окопување, формирање и одржување на цветни леи.

  Продолжување на „векот“ на прераснати растениjа во саксии и жардиниери.

  Ревитализациjа и одржување на тревници:
Косење, проветрување, ѓубрење, плевење, досејување тревно семе и аплицирање на додатоци.

  Превентивна зимска заштита(прскање против штетни инсекти и габи)

  Собирање, утовар и одвоз на настанат шут.

Пејзжаното одржување го изведуваме:
Еднократно или како годишен пакет (по договор).